پرسش و پاسخ از ایت الله سیستانی مرجع عالیقدرشیعیان در خصوص دیه

پرسش و پاسخ از ایت الله سیستانی مرجع عالیقدرشیعیان در خصوص دیه

پرسش و پاسخ از ایت الله سیستانی مرجع عالیقدرشیعیان در خصوص دیه 
 
1 پرسش: آیا به دیه خمس و یا زکات تعلق می گیرد؟
پاسخ: به دیه نه خمس ونه زکات تعلق می گیرد.
2 پرسش: در جایی که اسقاط حمل جایز است دیه ثابت است ؟
پاسخ: بر کسی که مباشرت به اسقاط کرده ثابت است .
3 پرسش: دیه یعنی چه؟
پاسخ: مالی است که باید به فرد جنایت شده پرداخت شود .
4 پرسش: اگر در حوادث ورزشی در مسابقه ای از سوی یکی از ورزشکاران به دیگری صدمه ای من غیر قصد وارد شود از لحاظ کیفری جرمی ندارد لکن آیا به خاطر جرح و کسری که وارد کرده است ضمان دارد و دیه ای باید پرداخت بکند ؟
پاسخ: دیه واجب است مگر اینکه شخص مجروح مقصّر باشد ·
5 پرسش: اولادی که توسط والدین مضروب می شوند و سیلی می خورند و همچنین دانش آموزان که از معلمان خود کتک می خورند اگر ضرب بحد دیه برسد آیا اولیاء و مربیان مدیون این بچه ها هستند و چگونه باید آنها را راضی کنند و بعد سالها از یکدیگر جدا شوند و شاید هم دیگر تا آخر عمر نبینند ؟
پاسخ: دیه واجب است · در مورد پدر می تواند بعضی از مصارف غیر نفقه از آنها بحساب آورد و در مورد معلم اگر می تواند باید آنها را پیدا کند و راضی نماید و اگر از یافتن آنها مأیوس شد باید رد مظالم بدهد ·
6 پرسش: اگر کسی عمدا یا سهوا به پای فردی چاقو بزند چه حکمی دارد ؟
پاسخ: حرام است و دیه دارد و گاهی هم حکم قصاص·
7 پرسش: تنبیه دانش آموزان از لحاظ شرعی جایز است یا خیر ؟
پاسخ: اگر منع آنها از کاری که نباید انجام بگیرد بدون تنبیه بدنی ممکن نباشد زدن به آرامی و بمقدار سه ضربه نه بیشتر با اجازه ولی آنها جایز است و اگر بدن آنها قرمز یا کبود شود دیه واجب است ·
8 پرسش: دیه سقط جنین بر مادر واجب است یا بر پزشک معالج که آن عمل را انجام می دهد ؟
پاسخ: بر پزشک واجب است · و پدر و مادر که وارث هستند می توانند ببخشند ·
9 پرسش: فردی زن خود را به شدت کتک زده و دیه لازم شده است ولی قدرت پرداخت ندارد چه کند ؟
پاسخ: اگر زن او را نبخشد باید هر وقت متمکن بود بپردازد ·
10 پرسش: اگر فردی کشته شود و پزشک قانونی برای کشف حقایق کالبد شکافی کنند دیه لازم است یا خیر ؟ و مصرف آن چیست ؟
پاسخ: دیه بر کسی که مباشرت قطع کرده واجب است · و باید در راه خود میت مصرف شود ·