پاسخ مراجع درباره جایگزینی اعدام با جرثقیل

پاسخ مراجع درباره جایگزینی اعدام با جرثقیل

شش تن از مراجع عظام تقلید به استفتاء درباره جایگزینی حکم اعدام با جراثقال (یا جرثقیل) پاسخ گفته اند.
حضرات آیات عظام آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله سید محمد سعید حکیم، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله موسوی اردبیلی وآیت الله سید صادق روحانی به استفتاء شفقنا درباره جایگزینی حکم اعدام با جراثقال (یا جرثقیل) پاسخ گفته اند.
متن پرسش شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان به شرح ذیل است:
سوال- اجرای حکم اعدام با جراثقال (یا جرثقیل) یا لوازمی نظیر آن که بعضا از آن عکاسی وفیلم برداری می شود و ممکن است به نوعی موجب سوء استفاده شود چه حکمی دارد؟ اگر قاضی بنابر مصلحتی تصمیم به اجرای حکم اعدام در ملا عام گرفت، آیا در نوع اجرا می توان ترتیباتی را در نظر گرفت که اصل حکم اجرا شود اما صورت اجرا مقدمات پذیرفته شده تری داشته باشد (مانند اعدام با چوبه دار به جای اعدام با جراثقال)؟
پاسخ:
آیت الله العظمی شبیری زنجانی
بسمه تعالی
در صورتی که قاضی شرع، نوع اجرا را معین نکند متصدیان امر،با رعایت قوانین ومصالح عامه مختار هستند.
آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم
بسم الله الرحمن الرحیم وله الحمد
در این گونه مسائل عمده نظر، تابع دیدگاه حاکم شرع واجد شرایط است و او با در نظر گرفتن تمام جهات و مشورت با افراد متخصص و ملاحظه زمان و مکان و مصالح عامه تصمیم قطعی را می گیرد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی
بسمه تعالی
در مواردی که نوع اعدام اثرات سوء مهمی داشته باشد حاکم شرع حق دارد آن را تبدیل به نوعی کند که آن پیامدها را نداشته باشد  
آیت الله العظمی سید صادق روحانی
باسمه جلت اسمائه
مقتضی صراحت بعضی از روایات وظهور روایات و ظهور آخر جواز اعدام بای سبب ممکن را جایز می داند.
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
بسمه تعالی
اعدام از طریق جراثقال [جرثقیل] خصوصیتی ندارد و در فرض مصلحت انتخاب شیوه ی دیگر مانند اعدام با چوبه دار یا گلوله تفنگ و امثال اینها مانعی ندارد، مگر آن که در موردی خاص در شرع شیوه مخصوصی برای اعدام تعیین شده باشد.
آیت الله العظمی نوری همدانی
بسمه تعالی
اشکال ندارد