شرایط استفاده از بیمه بیکاری

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

سئوال: آیا کارگری که به میل خود از کارش استعفا داده و قصد بازگشت به کار ندارد می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند؟

جواب: قانون بیمه بیکاری، بیکار را شخصی دانسته است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار است. همچنین در جای دیگر همان قانون آمده است بیکار بایستی ظرف 30 روز پس از بیکاری آمادگی خود را برای انجام کار به واحد کار و امور اجتماعی اعلام کند. در غیر اینصورت بیمه بیکاری منتفی است. بنابراین کارگری که به میل از کارش استعفاء داده و قصد بازگشت به کار ندارد نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده کند.