• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ادامه مطلب ...

رأی شماره 783 مورخ 1396 8 16 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 167016 104 ـ 23 9 1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 783 مورخ 1396 8 16 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 167016 104 ـ 23 9 1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

رأی شماره 783 مورخ 1396 8 16 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 167016 104 ـ 23 9 1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 683 مورخ 1396 7 25 تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 683 مورخ 1396 7 25 تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

رأی شماره 683 مورخ 1396 7 25 تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 1396 7 25 ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 1396 7 25 ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از

رأی وحدت رویه شماره 690 مورخ 1396 7 25 ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از

ادامه مطلب ...

رأی شماره 627 مورخ 1396 7 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری مغایر با

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 627 مورخ 1396 7 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری مغایر با

رأی شماره 627 مورخ 1396 7 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری مغایر با قانون

ادامه مطلب ...

رأی شماره 441 مورخ 1396 5 10 کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 441 مورخ 1396 5 10 کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

رأی شماره 441 مورخ 1396 5 10 کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

ادامه مطلب ...

رأی شماره 578 مورخ 1396 6 21 تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 578 مورخ 1396 6 21 تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

رأی شماره 578 مورخ 1396 6 21 تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

ادامه مطلب ...

نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

ادامه مطلب ...

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

ادامه مطلب ...

حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده

با موضوع حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده است، تعلق می‌گیرد

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1396 8 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1396 8 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1396 8 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403 60 ـ 6 2 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403 60 ـ 6 2 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403 60 ـ 6 2 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

ادامه مطلب ...

رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با

رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با

ادامه مطلب ...

رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1‌ـ ابطال مواد 1 و 2 و تبصره 1 ماده 2 عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1‌ـ ابطال مواد 1 و 2 و تبصره 1 ماده 2 عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصو

رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1‌ـ ابطال مواد 1 و 2 و تبصره 1 ماده 2 عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصو

ادامه مطلب ...

رأی شماره 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

رأی شماره 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های536 ـ 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524 93 200 ـ 2

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های536 ـ 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524 93 200 ـ 2

رأی شماره‌های536 ـ 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524 93 200 ـ 2

ادامه مطلب ...

رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و

رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و

ادامه مطلب ...

رأی شماره 539 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب‌نامه شماره 192909 ت 48641هـ 3 10 1391 هیأت وزیران و اصلاحیه شماره 217855 ت48641ه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 539 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب‌نامه شماره 192909 ت 48641هـ 3 10 1391 هیأت وزیران و اصلاحیه شماره 217855 ت48641ه

رأی شماره 539 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب‌نامه شماره 192909 ت 48641هـ 3 10 1391 هیأت وزیران و اصلاحیه شماره 217855 ت48641ه

ادامه مطلب ...