• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
درخواست 4 انجمن اسلامی دانشجویی برای بررسی مسئله اخلاقی یک نماینده مجلس

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۱۶ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ۱۰۴ ـ ۲۳ ۹ ۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۱۶ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ۱۰۴ ـ ۲۳ ۹ ۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۱۶ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ۱۰۴ ـ ۲۳ ۹ ۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری مغایر با

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری مغایر با

رأی شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم به کارکنان شهرداری مغایر با قانون

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶ ۵ ۱۰ کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶ ۵ ۱۰ کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

رأی شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶ ۵ ۱۰ کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۱ تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۱ تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

رأی شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۱ تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

ادامه مطلب ...

نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

ادامه مطلب ...

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶ ۲ ۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶ ۲ ۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶ ۲ ۲۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۶ ۲ ۱۲ تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۶ ۲ ۱۲ تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

رأی وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۶ ۲ ۱۲ تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

ادامه مطلب ...

حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده

با موضوع حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم به نسبت سنواتی که کاملاً کارکرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم نسبت به ایّامی که در سال ترک کار کرده است، تعلق می‌گیرد

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳ ۶۰ ـ ۶ ۲ ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳ ۶۰ ـ ۶ ۲ ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳ ۶۰ ـ ۶ ۲ ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با

رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصو

رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصو

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴ ۹۳ ۲۰۰ ـ ۲

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴ ۹۳ ۲۰۰ ـ ۲

رأی شماره‌های۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴ ۹۳ ۲۰۰ ـ ۲

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و

رأی شماره ۵۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹ ت ۴۸۶۴۱هـ ۳ ۱۰ ۱۳۹۱ هیأت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵ ت۴۸۶۴۱ه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹ ت ۴۸۶۴۱هـ ۳ ۱۰ ۱۳۹۱ هیأت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵ ت۴۸۶۴۱ه

رأی شماره ۵۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹ ت ۴۸۶۴۱هـ ۳ ۱۰ ۱۳۹۱ هیأت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵ ت۴۸۶۴۱ه

ادامه مطلب ...