• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن

رأی شماره 542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن

ادامه مطلب ...

رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395

رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395

ادامه مطلب ...

رأی شماره 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 26 9 1392 کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 26 9 1392 کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

رأی شماره 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 26 9 1392 کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 546 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 3 و 5 دستورالعمل شماره 143 600 100 ـ 16 11 1369 مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 546 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 3 و 5 دستورالعمل شماره 143 600 100 ـ 16 11 1369 مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاری

رأی شماره 546 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 3 و 5 دستورالعمل شماره 143 600 100 ـ 16 11 1369 مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 561 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 622010 38265ـ3 4 1391 شورای اقتصاد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 561 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 622010 38265ـ3 4 1391 شورای اقتصاد

رأی شماره 561 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 622010 38265ـ3 4 1391 شورای اقتصاد

ادامه مطلب ...

رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 6095 2 ش ـ 18 12 1384 و 3168 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 6095 2 ش ـ 18 12 1384 و 3168 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 6095 2 ش ـ 18 12 1384 و 3168 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

ادامه مطلب ...

رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ار

رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ار

ادامه مطلب ...

رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از د

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از د

رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از د

ادامه مطلب ...

رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مر

رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر آبادان در خصوص تعیین بهای خدمات شهری مر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند، حکم بند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند، حکم بند

رأی شماره 474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند، حکم بند

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 534 ـ 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 174134 020 53 م ـ 14 6 1394 رئیس سازمان امور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 534 ـ 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 174134 020 53 م ـ 14 6 1394 رئیس سازمان امور

رأی شماره‌های 534 ـ 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 174134 020 53 م ـ 14 6 1394 رئیس سازمان امور

ادامه مطلب ...

رأی شماره537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 30278 ـ 11 7 1394 سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به لحاظ خروج از

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 30278 ـ 11 7 1394 سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به لحاظ خروج از

رأی شماره537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 30278 ـ 11 7 1394 سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور به لحاظ خروج از

ادامه مطلب ...

رأی شماره 505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ 17 6 1394 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح ابلاغیه شماره 78

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ 17 6 1394 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح ابلاغیه شماره 78

رأی شماره 505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ 17 6 1394 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح ابلاغیه شماره 78

ادامه مطلب ...

رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 3

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 3

رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 3

ادامه مطلب ...

رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9 21510 4200 ـ 8 4 1394 اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویرا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9 21510 4200 ـ 8 4 1394 اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویرا

رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9 21510 4200 ـ 8 4 1394 اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویرا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 508 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره8156 3 53011 ـ 11 12 1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 508 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره8156 3 53011 ـ 11 12 1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور

رأی شماره 508 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره8156 3 53011 ـ 11 12 1393 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1382 43 942 ـ 3 5 1394 مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1382 43 942 ـ 3 5 1394 مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری

رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1382 43 942 ـ 3 5 1394 مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 21379 34 1 ـ 28 8 1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 21379 34 1 ـ 28 8 1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 21379 34 1 ـ 28 8 1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 486 ـ 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 19131 91 0 ـ 20 6 1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 486 ـ 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 19131 91 0 ـ 20 6 1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها

رأی شماره‌های 486 ـ 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 19131 91 0 ـ 20 6 1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها

ادامه مطلب ...