• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب

رأی شماره 86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب

ادامه مطلب ...

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری ا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری ا

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری ا

ادامه مطلب ...

رأی شماره95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 درخصوص اخذ عوارض از معاملات

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 درخصوص اخذ عوارض از معاملات

رأی شماره95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 درخصوص اخذ عوارض از معاملات

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 35 ـ 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784 ت35774ک ـ 21 6 1385 وزیران عضو شورای عالی و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 35 ـ 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784 ت35774ک ـ 21 6 1385 وزیران عضو شورای عالی و

رأی شماره‌های 35 ـ 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ب بند 24 مصوبه شماره 72784 ت35774ک ـ 21 6 1385 وزیران عضو شورای عالی و

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 38ـ37 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3168 3ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 38ـ37 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3168 3ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدم

رأی شماره‌های 38ـ37 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3168 3ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین بهای خدم

ادامه مطلب ...

رأی شماره 47 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده40 و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph D) مصوب سی و پنجمین

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 47 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده40 و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph D) مصوب سی و پنجمین

رأی شماره 47 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده40 و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph D) مصوب سی و پنجمین

ادامه مطلب ...

رأی شماره48 هیأت‌عمومی دیوان عدالت‌اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره31091ـ26 12 1388 و 1833ـ 11 2 1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره48 هیأت‌عمومی دیوان عدالت‌اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره31091ـ26 12 1388 و 1833ـ 11 2 1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر

رأی شماره48 هیأت‌عمومی دیوان عدالت‌اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره31091ـ26 12 1388 و 1833ـ 11 2 1390 سازمان امور مالیاتی مبنی بر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 7 14 سازمان تأمین اجتماعی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 7 14 سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه شماره 7 14 سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خا

رأی شماره 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصوی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصوی

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصوی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوا

رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبن

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبن

رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبن

ادامه مطلب ...

رأی شماره 29ـ 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 14 11 1391 شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین ع

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 29ـ 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 14 11 1391 شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین ع

رأی شماره 29ـ 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 14 11 1391 شورای اسلامی شهر دزفول در تعیین ع

ادامه مطلب ...

رأی شماره 33 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 33 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای

رأی شماره 33 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری مستمری برمبنای

ادامه مطلب ...

رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 142904 93ـ 8 9 1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 142904 93ـ 8 9 1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رأی شماره 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 142904 93ـ 8 9 1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 237860 48221ـ 2 12 1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 237860 48221ـ 2 12 1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور

رأی شماره 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 237860 48221ـ 2 12 1391 شورای عالی استاندارد مبنی بر الزام مؤسسه مذکور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 235 90ـ 20 6 1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 235 90ـ 20 6 1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر

رأی شماره 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 235 90ـ 20 6 1390 شورای اسلامی شهر محمدشهر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30604ـ 17 10 1391 و اصلاحی 452 94 ص ـ 10 2 1394 شورای اسلامی شهر شیراز

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30604ـ 17 10 1391 و اصلاحی 452 94 ص ـ 10 2 1394 شورای اسلامی شهر شیراز

رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30604ـ 17 10 1391 و اصلاحی 452 94 ص ـ 10 2 1394 شورای اسلامی شهر شیراز

ادامه مطلب ...

رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 بخشنامه شماره 2530 6290 641 ـ 27 2 1390 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 بخشنامه شماره 2530 6290 641 ـ 27 2 1390 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مب

رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 بخشنامه شماره 2530 6290 641 ـ 27 2 1390 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مب

ادامه مطلب ...

رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 7 3 10809 ـ 14 11 1388 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 7 3 10809 ـ 14 11 1388 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص و

رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 7 3 10809 ـ 14 11 1388 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص و

ادامه مطلب ...